Przejdź do treści

Krótki opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Sianów – początek obwodnicy m. Sławno (węzeł Sianów Wschód /bez węzła/ – węzeł Bobrowice /z węzłem/) na odcinku o długości 23,17 km.

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim w obrębie powiatów koszalińskiego i sławieńskiego.

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Aktualny etap – etap projektowania
Data: 30.09.2022
2. Kolejny planowany etap – roboty budowlane
Data: 30.07.2023

Inwestycja obejmuje w szczególności budowę i przebudowę:

 1. Odcinka drogi ekspresowej S6 o długości 23,17 km.
 2. Czterech węzłów drogowych:
  • Węzeł Kawno,
  • Węzeł Malechowo,
  • Węzeł Karwice,
  • Węzeł Bobrowice.
 3. Przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną drogą ekspresową.
 4. Tras dróg dojazdowych wraz ze zjazdami.
 5. Przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
 6. Dwóch miejsc obsługi podróżnych.
 7. Obwodu utrzymania drogi.
 8. Obiektów inżynierskich: wiadukty, estakady w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty drogowe w ciągu dróg poprzecznych.
 9. Urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne wraz z rezerwą terenu pod przyszłościową budowę ekranów, przejścia dla zwierząt.

Cel i zakładany efekt inwestycji:

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest usunięcie zaległości w rozbudowie infrastruktury transportowej województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnienie połączeń transportowych pomiędzy najważniejszymi ośrodkami wzrostu a obszarami o mniejszej dynamice rozwoju. Ma to ogromne znaczenie dla gospodarki województw leżących na trasie drogi ekspresowej S6.

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin i Szczecin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich od Świnoujścia i Szczecina do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne.

Nowa droga umożliwi ograniczenie kosztów generowanych przez transport, a tym samym przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne. w rezultacie uzyska się bezpieczne i sprawne połączenie w ciągu drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk,  która pełni również istotną rolę w połączeniach międzynarodowych.

Zakładane korzyści ogólnospołeczne po zrealizowaniu projektowanej inwestycji:

 1.  Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez eliminację ruchu tranzytowego z miast i wsi oraz zastosowanie środków ochrony przed hałasem.
 2.  Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne.
 3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków.
 4.  Stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego.
 5.  Ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego nad morze i w góry.
 6.  Poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu.
 7.  Podniesienie klasy nośności trasy oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z wymogami standardów UE.
 8.  Rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.
 9.  Wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie drogi ekspresowej.